top of page

Babyn Yar Holocaust Memorial Center

type: Memorial, landscape design
location: Kyiv, Ukraine
year: 2018-2019
status: International Competition, shortlisted
collaborators: LLC V POLE DESIGN
size: 13 500sq.m
authors: Mihail Churilov, Yaroslava Dubova, Oxana Feofilaktova, Sergiy Ferley, Viktor Fomin, Anton Gerasymovych, Dmytro Makahon, Yelyzaveta Myroshnychenko, Tatiana Liaskova, Anton Oliynyk, Oleksii Pakhomov, Urii Rymakov, Iryna Tsyba, Yuliia Tymonina, Olha Valkova, Volodymyr Vustianskyi

“Silence is so accurate”

Mark Rothko

 

The Babyn Yar Holocaust Memorial Center (hereinafter referred to as BYHMC) must reveal the truth about the events that took place in Kyiv in 1941-43 because of the perception of the break with the past and at the same time because of the sense of continuality of memory. It must become a place where memory crystallises and finds its shelter.

 

IDEA

The events of the Holocaust that took place in Babyn Yar for a long time were supressed. The traces of mass murder were originally destroyed by the Nazis, and then the landscape itself as a result of the Kurenivka tragedy and decisions taken by the Soviet authorities was radically changed – the ravine was buried.

The BYHMC project is intended to restore, “switch on” the memory through the image of “switching off”, focusing on constant attempts to “to switch off” the memory about the Holocaust in Soviet times.

The proposed idea of “counter-monument” is opposed to the Soviet tradition of commemorating by installing monuments and is embodied in the connotative “silent” architecture of the Memorial Center. The project declares the refuse from the Soviet tradition of memorialization and honoring according to the only true scenario and appeals to the human dimension of the tragedy of events. The memorial center creates a field for expanding the range of personal emotions, which will give visitors the opportunity to get material for the synthesis of new senses, and not the systematic interpretation of history. Instead of building a memorial that embodies the immutable truth, we offer each visitor to take part in a process that will stimulate the continuous work of mind and emotion.

BYHMC must become a multifunctional center that combines exhibition space that drives a powerful experience, as well as educational, dialogue and research centers for a wide range of visitors: victims of the Holocaust, their relatives, young people, students, pupils, researchers, residents and tourists.

The area of ​​the Memorial Center, surrounded by the Alley of Sorrow, the Alley of Martyrs and the Alley of the Righteous Ones with a large number of non-systemic memorial signs and with the Menorah in close proximity to the building, will become the space where the past, present and future are combined. This will happen through the story of the past and the creation of the present and future through cultural and scientific events. The platform for dialogue will spread awareness and knowledge about the Holocaust and its impact on humanity.

Past and future, existing and new, absent and present, are matched in the design site and create a field for dialogue. The black interiors of the underground part of the building and the burrowing of the bottom of the ravine tell us about the tragic history of the place, the white overhead part and the white concrete paving slabs leading to the new memorial center represent more likely opportunities for the future. The walls of the exhibition are decorated with black lacquered steel; all the other surfaces are of white concrete.

Silence is so accurate”

Mark Rothko

 

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» (далі BYHMC) має розкрити правду про події, що відбулися в Києві в 1941-43 роках через усвідомлення розриву з минулим та водночас через відчуття безперервності пам’яті. Це має стати місцем, де пам’ять кристалізується та знаходить свій притулок.

 

ІДЕЯ

Події Голокосту, що відбулися в Бабиному Яру, довгий час замовчувалися. Сліди масового вбивства спочатку були знищені  нацистами, а потім і сам ландшафт внаслідок Куренівської трагедії та прийнятих радянською владою рішень був кардинально змінений – яр був засипаний.

Проект BYHMC покликаний відновити, «включити» пам’ять через образ «виключення», акцентуючи увагу  на постійні спроби «виключити» пам’ять про Голокост в радянські часи.

Запропонована ідея «контр-монументу» протиставлена радянській традиції вшанування пам’яті через встановлення монументальних пам’ятників та втілюється у коннотативній «тихій»  архітектурі Меморіального центру. Проект декларує відмову від радянських традицій меморіалізації і вшанування згідно єдино вірного сценарію та апелює до людського виміру трагічності подій. Меморіальний центр створює поле для розширення спектру власних емоцій, яке дасть можливість відвідувачам отримати матеріал для синтезу нових сенсів, а не закостенілу інтерпретацію історії. Замість реалізації меморіалу, що уособлює непорушну істину, ми пропонуємо кожному відвідувачу взяти участь у процесі, який буде стимулювати безперервну роботу розуму та емоцій.

BYHMC має стати багатофункціональним центром, який поєднує виставковий простір, що спонукає до потужного переживання, а також освітній, діалоговий та дослідницький центри для широкого кола відвідувачів: постраждалих від Голокосту, їхніх родичів, молоді, студентів, учнів, дослідників, мешканців та туристів.

Ділянка Меморіального центру, що оточена Алеєю скорботи, Алеєю мучеників та Алеєю праведників з великою кількістю несистемних меморіальних знаків і з Менорою в безпосередній близькості до будівлі , стане простором, де поєднуються  минуле, сучасне та майбутнє. Це відбудеться через розповідь про минуле і створення сучасного та майбутнього через культурні та наукові події. Платформа для діалогу поширюватиме обізнаність і знання про Голокост та його вплив на людство.

Минуле та майбутнє, існуюче та нове, відсутнє та присутнє співставляється на ділянці проектування та створює поле для діалогу. Чорні інтер’єри підземної частини будівлі та засипка дна яру розповідають про трагічну історію місця, біла надземна частина та білі бетонні плити мощення, що ведуть до нового меморіального центру уособлюють скоріше можливості для майбутнього. Стіни виставки оздоблено чорною лакованою сталлю, усі інші поверхн з білого бетону.