Babyn Yar Holocaust Memorial Center

type: Architecture, Public building
location: Kyiv, Ukraine
year: 2018-2019
status: International Competition, shortlisted
collaborators: LLC V POLE DESIGN
size: 13 500sq.m
authors: O. Pakhomov, Oxana Feofilaktova, Mihail Churilov, Iryna Tsyba, Olha Valkova, Yaroslava Dubova, Yuliia Tymonina, Urii Rymakov, Anton Gerasymovych, Ielizaveta Myroshnychenko, Sergiy Ferley, Tatiana Liaskova, Dmytro Makahon, Viktor Fomin, Volodymyr Vustianskyi, A. Oliynyk.

“Silence is so accurate”

Mark Rothko

 

The Babyn Yar Holocaust Memorial Center (hereinafter referred to as BYHMC) must reveal the truth about the events that took place in Kyiv in 1941-43 because of the perception of the break with the past and at the same time because of the sense of continuality of memory. It must become a place where memory crystallises and finds its shelter.

 

IDEA

 

The events of the Holocaust that took place in Babyn Yar for a long time were supressed. The traces of mass murder were originally destroyed by the Nazis, and then the landscape itself as a result of the Kurenivka tragedy and decisions taken by the Soviet authorities was radically changed – the ravine was buried.

The BYHMC project is intended to restore, “switch on” the memory through the image of “switching off”, focusing on constant attempts to “to switch off” the memory about the Holocaust in Soviet times.

The proposed idea of “counter-monument” is opposed to the Soviet tradition of commemorating by installing monuments and is embodied in the connotative “silent” architecture of the Memorial Center. The project declares the refuse from the Soviet tradition of memorialization and honoring according to the only true scenario and appeals to the human dimension of the tragedy of events. The memorial center creates a field for expanding the range of personal emotions, which will give visitors the opportunity to get material for the synthesis of new senses, and not the systematic interpretation of history. Instead of building a memorial that embodies the immutable truth, we offer each visitor to take part in a process that will stimulate the continuous work of mind and emotion.

BYHMC must become a multifunctional center that combines exhibition space that drives a powerful experience, as well as educational, dialogue and research centers for a wide range of visitors: victims of the Holocaust, their relatives, young people, students, pupils, researchers, residents and tourists.

The area of ​​the Memorial Center, surrounded by the Alley of Sorrow, the Alley of Martyrs and the Alley of the Righteous Ones with a large number of non-systemic memorial signs and with the Menorah in close proximity to the building, will become the space where the past, present and future are combined. This will happen through the story of the past and the creation of the present and future through cultural and scientific events. The platform for dialogue will spread awareness and knowledge about the Holocaust and its impact on humanity.

Past and future, existing and new, absent and present, are matched in the design site and create a field for dialogue. The black interiors of the underground part of the building and the burrowing of the bottom of the ravine tell us about the tragic history of the place, the white overhead part and the white concrete paving slabs leading to the new memorial center represent more likely opportunities for the future. The walls of the exhibition are decorated with black lacquered steel; all the other surfaces are of white concrete.

Silence is so accurate”

Mark Rothko

 

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» (далі BYHMC) має розкрити правду про події, що відбулися в Києві в 1941-43 роках через усвідомлення розриву з минулим та водночас через відчуття безперервності пам’яті. Це має стати місцем, де пам’ять кристалізується та знаходить свій притулок.

 

ІДЕЯ

 

Події Голокосту, що відбулися в Бабиному Яру, довгий час замовчувалися. Сліди масового вбивства спочатку були знищені  нацистами, а потім і сам ландшафт внаслідок Куренівської трагедії та прийнятих радянською владою рішень був кардинально змінений – яр був засипаний.

Проект BYHMC покликаний відновити, «включити» пам’ять через образ «виключення», акцентуючи увагу  на постійні спроби «виключити» пам’ять про Голокост в радянські часи.

Запропонована ідея «контр-монументу» протиставлена радянській традиції вшанування пам’яті через встановлення монументальних пам’ятників та втілюється у коннотативній «тихій»  архітектурі Меморіального центру. Проект декларує відмову від радянських традицій меморіалізації і вшанування згідно єдино вірного сценарію та апелює до людського виміру трагічності подій. Меморіальний центр створює поле для розширення спектру власних емоцій, яке дасть можливість відвідувачам отримати матеріал для синтезу нових сенсів, а не закостенілу інтерпретацію історії. Замість реалізації меморіалу, що уособлює непорушну істину, ми пропонуємо кожному відвідувачу взяти участь у процесі, який буде стимулювати безперервну роботу розуму та емоцій.

BYHMC має стати багатофункціональним центром, який поєднує виставковий простір, що спонукає до потужного переживання, а також освітній, діалоговий та дослідницький центри для широкого кола відвідувачів: постраждалих від Голокосту, їхніх родичів, молоді, студентів, учнів, дослідників, мешканців та туристів.

Ділянка Меморіального центру, що оточена Алеєю скорботи, Алеєю мучеників та Алеєю праведників з великою кількістю несистемних меморіальних знаків і з Менорою в безпосередній близькості до будівлі , стане простором, де поєднуються  минуле, сучасне та майбутнє. Це відбудеться через розповідь про минуле і створення сучасного та майбутнього через культурні та наукові події. Платформа для діалогу поширюватиме обізнаність і знання про Голокост та його вплив на людство.

Минуле та майбутнє, існуюче та нове, відсутнє та присутнє співставляється на ділянці проектування та створює поле для діалогу. Чорні інтер’єри підземної частини будівлі та засипка дна яру розповідають про трагічну історію місця, біла надземна частина та білі бетонні плити мощення, що ведуть до нового меморіального центру уособлюють скоріше можливості для майбутнього. Стіни виставки оздоблено чорною лакованою сталлю, усі інші поверхн з білого бетону. 

EMOTIONAL EXPERIENCE THROUGH THE REPRODUCTION OF THE HISTORIC LANDSCAPE

 

The proposed partial reproduction of the Babyn Yar topography of the 1940s, namely the emphasis on two authentic hills – historic witnesses of events in the western part of the site, and the disclosure of the relief of the ravine itself by pulling the pulp in the lower floor of the museum’s part of the Memorial Center is aimed at creating a powerful emotional influence in visitors This decision highlights the connection of the Holocaust with the restored historical landscape, namely the deep Babyn Yar, from which the Jews and other victims of the Holocaust last seen the sun.

Also, the project marks the place of the historical Jewish cemetery, and in the territory of the park area paving and landscaping reproduces spots of authentic grass.

In this way, history is manifested in space, and the museum tells peacefully and honestly about the tragedy of the Holocaust.

 

MEMORIAL CENTER. BUILDING

 

The “quiet” architecture of the building of the Memorial Center is more likely to contribute to inner experience than to demonstrate its own presence. The white façade “is excluded” from the natural environment, symbolizing the main idea of ​​the project. Separate elements of the support are also “excluded” from the body of the facade.

Preserving the architectural “silence” helps to form a coherent human favorable environment for sensory perception, and awareness of the tragedy by everyone…

The building is a bright ascetic space from two supermassive floors, as well as a ground floor and two underground floors. The two ovehead floors are raised on supports to ensure the combination of space inside and outside. The building is square in the plan of 70.5×70.5m. Absolute mark of the roof is +187.00 m. The monolithic building is made of white concrete.

To provide the natural light of the overhead part of the building, 5 atrium holes were designed. A separate, powerful symbolic load is the sixth atrium, which is located above a kind of “patio”, tangent to the lobby and providing possibility to enter it from the educational-dialogue center. The courtyard of the 6th atrium is square in the plan and surrounded on all sides by blank walls, covered with a sail vault. It is not planned as an element-part of the building, but rather an embodiment of the absence of this part, which symbolizes the irretrievable disappearance of a part of the human community, the physical expression of uncompensated loss. The space is practically closed and is intended for partial sensory deprivation, however, it has a split from the bottom, thus integrating into the context of the surrounding landscape. A round hole in the vault, together with the split, appeals to the universal human experience of insecurity and vulnerability. In the courtyard space there is planted a tree that is an expression of consolation and continuity of human life, and must become a symbolic place “…appointed for all living” (Book of Job 30:23).

The memorial center is divided into two parts: in the underground – two floors are presenting an exhibition with permanent and temporary expositions, in the overhead – the premises of the educational and dialogue center, the audience zone, the research center, the administration.

ПЕРЕЖИВАННЯ ЧЕРЕЗ ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ЛАНДШАФТУ

 

Запропоноване проектом часткове відтворення топографії Бабиного яру 1940-х років, а саме акцентування на двох аутентичних пагорбах – історичних свідках подій в західній частині ділянки, та розкриття рельєфу самого яру шляхом виїмки пульпи в нижньому поверсі музейної частини Меморіального центру  спрямоване на створення потужного емоційного впливу у відвідувачів. Це рішення підкреслює зв’язок подій Голокосту із відновленим історичним ландшафтом, а саме глибоким Бабиним Яром, з якого євреї та інші жертви Голокосту в останній раз в житті бачили сонце.

Також проект маркує місце історичного єврейського кладовища, а на території паркової зони засобами мощення та озелененням відтворюються абриси автентичного яру. 

Таким чином історія оприявлюється у просторі, а музей тихо і чесно розповідає про трагедію  Голокосту.

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР. БУДІВЛЯ

 

«Тиха» архітектура будівлі Меморіального центру скоріше сприяє внутрішнім переживанням, аніж демонструє власну присутність. Білий фасад «виключається» з природного оточення, символізуючи основну ідею проекту. З тіла фасаду також «виключаються» окремі елементи-опори.

Збереження архітектурної «тиші» допомагає сформувати співрозмірне людині сприятливе середовище для чуттєвого сприйняття, та усвідомлення трагедії кожним..

Будівля представляє собою світлий аскетичний об’єм із двох надземних поверхів,  а також поверху на рівні землі та двох підземних. Два надземних поверхи піднято на опорах щоб забезпечити поєднаність простору всередині та ззовні. Будівля квадратна в плані 70.5х70.5м. Абсолютна відмітка даху +187.00 м. Будівля монолітна з білого бетону. 

Для забезпечення природнім світлом надземної частини будівлі запроектовано 5 атріумів-отворів. Окреме потужне символічне навантаження має шостий атріум, що розташований над своєрідним «patio», дотичним до вестибюлю та з можливістю входу до нього з освітньо-діалогового центру. Двір 6-ого атріуму квадратний в плані та оточений з усіх боків глухими стінами, зверху перекритий парусним склепінням. Планувально це не елемент-частина-будівлі, а скоріше уособлення відсутності цієї частини, що символізує безповоротне зникнення частини людської спільноти, фізичне вираження некомпенсованих втрат.  Об’єм практично замкнутий та розрахований на часткову сенсорну депривацію, однак має розколину знизу, таким чином інтегруючись в контекст навколишнього ландшафту. Круглий отвір у склепінні разом з розколиною апелюють до універсального людського досвіду незахищеності та вразливості. В просторі двору висаджується дерево, що є вираженням розради та безперервності людського життя, та має стати символічним місцем «…зібрання, якого призначив для всього живого» (Книга Йова 30:23).

Меморіальний центр умовно розділено на дві частини: в підземній –  на двох поверхах розташовано виставку із постійною та тимчасовою експозиціями, в надземній – приміщення освітнього та діалогового

In the underground part at the level – 2, a symbolic street space, which reproduces the historical relief of Babyn Yar, is formed by excavation of the soil. This split is the most emotional part of the center, the climax of the exposition. At the same time, the split is partially exposed to outside and accessible to visitors of the park. After visiting the exposition, the visitor enters the space outside under the notching and sees the difference between the existing and historical relief, which shows the thickness of the layer, which covers the memory of the Holocaust, and also allows you to realize the feelings of the victims of the tragedy. From this point, the visitor can see the symbolic slope seen by the victims in the last seconds of life, as well as feel the outside temperature, natural light and see the sky. At level – 1, exhibition spaces are located for permanent and temporary expositions.

At level 0 there is a foyer, waiting areas, a cafe, a bookstore, a cloakroom and other necessary accompanying facilities.

At level 1 there is a learning and dialogue center and an auditorium area with access to visitors and a separate VIP-area.

At level 2 there is the administration of the memorial center, the library, the fund storage, and others like that.

The vertical communication is carried out using elevators and stairs. The entrance to the building is arranged on all sides. From west, north and east – for visitors, from the south – for service and VIP guests. The main entrance is aimed at Dorohozhychi Metro Station and interconnection zone A. Delivery and loading takes place on the south side of the interconnection zone C. The location of the building provides access for fire departments from all sides. Cafe with a separate entrance is located on the north side of the building, the café terrace is oriented to the Alley of the Righteous Ones. A separate entrance to the store from the western side on the main pedestrian crossing from the metro station is offered. The BYHMC lobby is pedestrian with the possibility of a through passage and with the exit through the amphitheater on the eastern side of the building (towards the cemetery).

 

The outer staircases representing the slope of the ravine under the building on one hand are a magnet and part of the exhibition, and on the other hand is  another evacuation way from underground floors. The staircase, cutting the building down the center, is a short way from the exhibition space to outside in the event of an emergency.

У підземній  частині на рівні -2 шляхом виїмки ґрунту сформовано символічний вуличний простір, який відтворює історичний рельєф Бабиного Яру. Цей розлом – найемоційніша частина центру, кульмінація експозиції.Водночас розлом частково виступає назовні та доступний для відвідувачів парку. Після відвідування експозиції відвідувач  потрапляє у простір на вулиці під виїмкою та бачить різницю існуючого та історичного рельєфу, що показує товщину шару, яким покрита пам’ять про Голокост, а також дозволяє усвідомити відчуття жертви трагедії. З цієї точки відвідувач може побачити символічний схил, який бачили жертви в останні секунди життя, а також відчути температуру надворі, натуральне освітлення та побачити небо  На рівні -1 розташовані виставкові зали для постійної та тимчасової експозиції.

На рівні 0 розташовані фойє, місця очікування, кафе, книжкова крамниця, вбиральні та інші необхідні супутні приміщення.

На рівні 1 розташований освітньо-діалоговий центр та аудиторна зона з доступом для відвідувачів та окремою VIP-area. 

На рівні 2 розташовано адміністрацію меморіального центру, бібліотеку, фондосховища тощо.

Вертикальна комунікація здійснюється за допомогою ліфтів та сходів. Входи в будівлю влаштовані з усіх сторін. З заходу, півночі та сходу – для відвідувачів, з півдня – службові та для VIP-гостей. Головний вхід орієнтовано на станції метро «Дорогожичі» та автомобільну парковку (interconnection zone A). Доставка та завантаження відбувається з південної сторони з боку іnterconnection zone C. Розташування будівлі забезпечує доступ пожежних підрозділів з усіх сторін. Кафе з окремим входом розташовано з північної сторони будівлі, тераса кафе орієнтована на Алею праведників. Запропоновано окремий вхід до крамниці з західної сторони на шляху основного пішохідного сполучення від станції метро. Вестибюль BYHMC проникний з можливістю наскрізного проходу та з виходом через амфітеатр на східну сторону будівлі (в бік кладовища).

 

Зовнішні сходи що уособлюють схил яру під будівлею  з одного боку є магнітом та частиною виставки, а з іншого евакуаційним шляхом з підземних поверхів. Розсікаючи будівлю по центру сходи є коротким шляхом з виставкового простору назовні у випадку  екстреної ситуації.

LANDSCAPE

 

On the territory of the Memorial Center there is a park area, a cemetery and the authentic Babyn Yar hills open for viewing.

The path to the memorial center is paved with large chopped plates made of white concrete, as well as facades of the building. This pavement is contrasting to the existing one in the park, and the new, which is denoted by the historical terrain of the ravine. The white path is a guide for guests and is the easiest way from the metro station to the Memorial Center with regard to the distance and difference of terrain.

The projected landscape combines the sites of the reserve and integrates into the existing structure of memorial and natural entities with a respectful attitude to all complex historical layers (both in physical and symbolic dimensions).

Manifesting the rejection of the traditional monument – the object of worship, the projected landscape does not have a clear script and defined paths and destinations. It is not intended to give a single true answer. At the same time, it creates a human environment for sensory perception and realization of personal experience of unprecedented loss consciousness.

The BYHMC territory becomes the center of existing memorial structures (alleys). Green plants require sanation. Also, trees and a mixture of Siberian dogwood shrubs (Cornus alba ‘Sibirica’ and Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’) which will have red color in the winter, will be added here. 

The depth of the former ravine is marked by paving and filling of stones of different factions. The deepest part of the ravine is covered with large granite slabs, which gradually change the size and move into a fine gravel bearing in the place of the slope of the former ravine closer to the mountain. This technique, besides the marking of the old topography, has an audible image: large stones create a quiet low sound while walking, and a small bulk creates louder and higher sound, and is accompanied by a contrasting tactile sensation. The former Jewish cemetery remains open to the passage, field grass is planted there and bridges are constructed that reproduce the burial structures according to the project plan for the years of the cemetery existence. This literal representation of the cemetery makes it possible for each visitor to join a personal ritual to commemorate the victims of the Holocaust by taking a pebble and putting it on a concrete bridge.

ЛАНДШАФТ

 

На території Меморіального центру розташовані паркова зона, кладовище і відкриті для огляду автентичні пагорби Бабиного Яру.

Шлях до меморіального центру вимощено з великих колотих плит, виконаних з білого бетону, як і фасади будівлі. Це мощення контрастне до  вже існуючого у парку, та нового, яким позначається історичний рельєф яру. Біла стежка є орієнтиром для гостей та є найпростішим шляхом від станції метро до Меморіального центру з огляду на відстань та різницю рельєфу.

Запроектований ландшафт поєднує ділянки заповідника та інтегрується у існуючу структуру меморіальних та природних утворень з шанобливим ставленням до всіх складних історичних нашарувань (і в фізичному і в символічному вимірах).  

Маніфестуючи відмову від традиційного монументу –  об’єкту для поклоніння, запроектований ландшафт не має чіткого сценарію та визначених шляхів і точок призначення. Він не покликаний дати єдину вірну відповідь. Разом з тим, він створює людяне середовище для чуттєвого сприйняття та реалізації власного досвіду усвідомлення безпрецедентності втрат. 

Територія BYHMC стає центром вже існуючих меморіальних структур (алей). Зелені насадження потребують санації. Також тут досаджуються дерева та  суміш кущів Cornus alba ‘Sibirica’ (дерен білий ‘Сібіріка’) та Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’ (дерен криваво-червоний ‘Мідвінтер Фаєр’), які взимку матимуть червоний колір гілок. 

Глибина колишнього яру  позначається мощенням та засипкою каміння різної фракції. Найглибша частина яру замощується великими гранітними плитами, які поступово змінюють розміри та переходять у дрібну гравійну засипку на місці схилу колишнього яру ближче до гори. Такий прийом, окрім маркування старої топографії, має слуховий образ: велике каміння під час ходіння створює тихий низький звук, а дрібна засипка гучніший та високий, а також супроводжується контрастним тактильним відчуттям. Колишнє єврейське кладовище залишається відкритим для проходу, на ньому висаджуються польові трави та влаштовуються містки що відтворюють структуру поховань за проектним планом років роботи цвинтаря.Таке буквальне оприявлення  некрополю дає можливість кожному відвідувачу долучитися до особистого ритуалу вшанування пам’яті жертв Голокосту, взявши камінчик та поклавши його на бетонний місточок.

The territory of the park is accessible from everywhere, where plants are not planted. On the slopes and at the bottom of the plot unpretentious Morro sedge (Carex morrowii) and small periwinkle (Vinca Minor) are planted.  

Removing sick plants and young scrubs around old trees opens up the park’s perspective. The authentic Babyn Yar hills are exposed from trees. The lack of trees in the hills and their presence in the roundabout is aimed at recreating the visitor’s historical picture, when the ravine was covered by the victims of the inhumane act, and on the hills there left no one any more … The hills are well viewed from both the park and the building of the Memorial Center and cause a sense of touch to the events of the Second World War.

 

Within the limits of the historical contours of the ravine, in order to make a discovery of the idea of ​​presence, the new trees of Gleditsia triacanthos “Skyline” are plunged into the system of a geometric grid. The contrast of regular and landscape plantings will create a system for spotting historical and modern vegetation.

 

The lower vegetation layer is also planted on the territory of the park, namely, White Dogwood ‘Sibirica’ (Cornus alba ‘Sibirica) and Cotoneaster Dammeri Major. Mass planting of turf are located mainly in the part of the park near the museum. The rich red color of branches of turf in winter is symbolic in nature. The Cotoneaster is planted on the sides of the authentic slopes. Such placement will protect the slopes from erosion. 

 

The hills are covered with the vegetation layer, created from local annual plants and perennials. The green arches of the undergrowth of the ravine have an ascetic character. The palette of plants is compressed: small periwinkle (Vinca minor) and stink bugs (Dryopteris filix-mas). These perennials are planted with a low density, between the casts of stones.

 

The contours of the historical topography – the boundary between the lawn and the fill, sometimes are marked by a low retaining wall. Also, the historical boundaries of the ravine are marked by a regular grid of new trees and concrete pillars on the former cemetery territory.

On the territory there is a monument to the dead Roma – “Romska kibitka (nomad tent)”, which is proposed to be left in an authentic place.

Територія парку доступна для проходу всюди, де не висаджені рослини. На схилах та на дні ділянки висаджуються невибагливі осока Морроу (Carex morrowii ) та барвінок малий (Vinca Minor).  

Видалення хворих рослин та молодої порості навколо старих дерев відкриває для огляду перспективи парку. Автентичні пагорби Бабиного Яру оголюються від дерев. Відсутність дерев на пагорбах та їх присутність в абрисі яру спрямована на відтворення у відвідувача історичної картини, коли яр був вкритий жертвами акту нелюдянності, а на погорбах не залишилось більш нікого…Пагорби добре проглядаються і з парку, і з будівлі Меморіального центру і викликають відчуття дотичності до подій Другої світової війни.

 

В межах історичних контурів яру, для виявлення ідеї присутності, досаджуются нові дерева Гледичія трьохколючкова “Skyline”(Gleditsia triacanthos “Skyline”)  в системі геометричної сітки. Контраст регулярних та пейзажних насаджень створить систему виявлення історичної та сучасної рослинності.

 

На території парку також висаджується нижній рослинний шар, а саме Дерен білий ‘Сібіріка’ (Cornus alba“Sibirica”) та Кізільник даммера “Майор” (Cotoneaster Dammeri Major). Масові посадки дерену розташовані переважно в частині парку біля музею. Насичено червоний колір гілок дерену взимку має символічний характер. Кізільник висаджується на бокових частинах аутентичних схилів. Таке розміщення забезпечить  захист схилів від ерозії. 

 

Пагорби вкриває рослинний шар, створений з місцевих однорічних рослин та багаторічних трав. Зелені масиви підліску яру мають аскетичний характер. Палітра рослин стисла: Барвинок малий (Vinca minor) та Щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas). Ці багаторічники висаджуються з малою щільністю, поміж відсипки з каміння. 

 

Контури історичної топографії – межа між газоном та засипкою, місцями позначаються низькою підпірною стінкою. Також історичні межі яру позначаються регулярною сіткою нових дерев та бетонних стовпів на території колишнього кладовища. 

На території розташовано пам’ятник загиблим ромам – «Ромська кибитка», який пропонується залишити на автентичному місці.

AVAILABILITY AND COMMUNICATIONS

 

The Babyn Yar Holocaust Memorial Center is one of the key elements of the National Historical and Memorial Reserve “Babyn Yar”. The center does not contradict with the existing objects of memory on and around the designing area, but seeks to become a place where all the statements and layers of historical meanings in this territory are combined.

The hiking paths are organized in such a way that visitors can reach the Memorial Center from the three memorial alleys: the Alley of the Righteous Ones, the the Alley of Martyrs, and Alley of Sorrow.

The main pedestrian road to the Memorial Center is being arranged by Dorohozhychi metro station.

Near the metro station the project provides parking for 64 cars (interconnection zone A). In the interconnection zone B, an intake of tourist buses and parking for 10 cars are being arranged.

Along with the building of the Memorial Center near the loading area a parking is arranged for 11 cars for the less-mobile groups of people, VIP-visitors and technical needs.

We have to cherish the interest in places of memory. Life goes on, and soon the first generation will appear in Ukraine, which will not be able to see live witnesses to the Holocaust. We have no right to become “switched off” from the global process of preserving the memory of the Holocaust. It was an unprecedented horrific and difficult process to understand, which must not be repeated.

The Memorial Center with its special environment, located on the territory of the historic-memorial reserve, must create a narrative, the basis of which is memory, honor, understanding of irreparable loss and treatment of society for the benefit. Generations of contemporaries are not responsible for the consequences of the Holocaust, but are responsible for preserving its memory. BYHMC must become a place where memory recreates a break with the past and at the same time creates a space to seek meaning in the future.

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ

 

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» постає одним із ключових елементів Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Центр не протиставляє себе існуючим об’єктам пам’яті, що існують на ділянці проектування та довкола неї, а прагне стати місцем де, поєднуютьсявсі висловлювання та нашарування сенсів, що історично склалися на цій території. 

Пішохідні зв’язки організовані таким чином, щоб відвідувачі могли дістатися до Меморіального центру з трьох меморіальних алей: Алеї праведників, Алеї мучеників, Алеї скорботи.

Головний пішохідний шлях до Меморіального центру організовується з боку станції метро «Дорогожичі».

Біля станції метрополітену проектом передбачено парковки на 64 автівки (interconnection zone A). В зоні сполучення interconnection zone В влаштовується під’їзд туристичних автобусів та службова парковка на 10 автомобілів.

Поруч з будівлею Меморіального центру біля зони завантаження влаштовується парковка на 11 автомобілів для маломобільних груп населення, VIP-відвідувачів та технічних потреб.

Ми маємо плекати зацікавленість у місцях пам’яті. Життя йде далі, і скоро в Україні з’явиться перше покоління, яке не зможе побачити живих свідків Голокосту. Ми не маємо права «виключитись» з загальносвітового процесу збереження пам’яті про Голокост. Адже це був безпрецедентний жахливий для розуміння та важкий для осмислення процес, який не має повторитися.

Меморіальний центр із своїм особливим оточенням, розташований на території історико-меморіального заповідника, має створити наратив, основою якого є пам’ять, шана, осмислення непоправної втрати і лікування суспільства на благо. Покоління сучасників не відповідальне за наслідки Голокосту, але несе відповідальність за збереження пам’яті  про нього. BYHMC має стати місцем де пам’ять відтворює розрив з минулим та водночас створює простір для пошуку сенсів у майбутньому .